Home

Nieuws

Kantoornieuws

01-06-2022 – Beste ondernemers en relaties, De nieuwsbrief van juni van AccountXperts ligt weer voor u klaar. U kunt hierin de laatste actualiteiten lezen. In dit nummer willen wij speciaal aandacht vragen voor het artikel over rechtsherstel belastingheffing box 3. Eind december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de box 3 heffing in de … Lees verder...

Toerekening helft winstuitdeling aan partner

24-11-2022 – Een door een vennootschap aan haar aandeelhouder toegekend voordeel is een uitdeling van winst indien en voor zover aannemelijk is dat de vennootschap de aandeelhouder als zodanig heeft willen bevoordelen. De aandeelhouder moet zich van de bevoordelingsbedoeling bewust zijn geweest of had dat redelijkerwijs moeten zijn. Een winstuitdeling … Lees verder...

Geen berekening belastingrente over periode dat geld bij Belastingdienst stond

24-11-2022 – De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als het opleggen van een aanslag door toedoen van de belastingplichtige te lang op zich heeft laten wachten. Daar staat tegenover dat belastingrente wordt vergoed als de Belastingdienst te lang heeft gedaan over het vaststellen van een aanslag met een uit te betalen bedrag. Bij de … Lees verder...

Bedrag vrijstelling thuiswerkvergoeding 2023

24-11-2022 – In de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 van de Belastingdienst is vermeld dat de gerichte vrijstelling voor de onbelaste thuiswerkvergoeding in 2023 wordt verhoogd naar € 2,15 per thuisgewerkte dag. Eerder was meegedeeld dat de vrijstelling zou worden verhoogd tot € 2,13. In 2022 is het bedrag van de vrijstelling € 2,00 … Lees verder...

AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden

17-11-2022 – De leeftijd waarop iemand recht heeft op een AOW-uitkering en de leeftijd waarop iemand recht op een AOW-uitkering begint op te bouwen, zijn gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Op dit moment bedraagt de AOW-leeftijd 67 jaar en de aanvangsleeftijd 17 jaar. Afhankelijk van de gemiddelde resterende levensverwachting op … Lees verder...

Belastingplan 2023 aangenomen door Tweede Kamer

17-11-2022 – De Tweede Kamer heeft op 10 november 2022 het pakket Belastingplan 2023 aangenomen. Ook de al voor Prinsjesdag ingediende wetsvoorstellen Fiscale verzamelwet 2023 en Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie zijn aangenomen. Het wetsvoorstel overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor … Lees verder...

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023

17-11-2022 – In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financi√čn het percentage van het eigenwoningforfait en de hoogte van de arbeidskorting voor 2023 bekendgemaakt. Eigenwoningforfait Het eigenwoningforfait wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de ontwikkeling van het indexcijfer van de woninghuren en de … Lees verder...

Bijdrageloon en premiepercentages Zvw 2023

17-11-2022 – De minister van VWS heeft de bedragen van het bijdrageloon en het bijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor 2023 vastgesteld op € 66.956. Dit bedrag is gelijk aan het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen voor 2023. De premie voor de Zvw voor inhoudingsplichtigen is vastgesteld op 6,68%. In 2022 is dit … Lees verder...

Vermogen overhevelen naar kinderen en kleinkinderen

11-11-2022 – Testament of wettelijk erfrecht Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen moeten over hun aandeel in de nalatenschap erfbelasting betalen. Heeft u geen testament, dan geldt het wettelijk erfrecht. Dat komt erop neer dat uw echtgenoot en de kinderen voor gelijke delen erven, waarbij het vruchtgebruik van de … Lees verder...

Giftenaftrek

11-11-2022 – Voor aftrek van giften aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI geldt een drempel van 1% van het verzamelinkomen van u en uw fiscale partner samen, met een minimum van € 60. Het kan fiscaal voordelig zijn om de geplande giften voor twee jaar in één jaar te betalen. Zo beperkt u de invloed … Lees verder...